Academic Committee

Chairman:
Gang PEI, CAS Member, Tongji University

Deputy Chairmen:
Zuoyan ZHU, CAS Member, Institute of Hydrobiology, CAS
Qi ZHOU, CAS Member, Institute of Zoology, CAS

Members (Family names in alphabetical):
Anming MENG, CAS Member, Tsinghua University
Zijiang CHEN, Professor, Shandong University
Hefeng HUANG, CAS Member, Shanghai Jiao Tong University
Jie QIAO, CAE Member, Peking University
Jiahao SHA, Professor, Nanjing Medical University
Hongmei WANG, Professor, Institute of Zoology, CAS
Dangsheng LI, Professor, Shanghai Institutes for Biological Sciences, CAS
Peng LI, Professor, Tsinghua University
Bing ZHU, Professor, Institute of Biophysics, CAS
Xiyun YAN, CAS Member, Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS